Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny
2020/2021

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia można dostarczyć w późniejszym terminie, najpóźniej do 25 września 2020 r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

DO KLASY I OSB

 1. Nadia Erika Borczyńska
 2. Kornelia Nikolina Brzozowska
 3. Alicja Dąbrowska
 4. Sylwia Florek
 5. Hanna Danuta Januszkiewicz
 6. Oliwia Elżbieta Kumar
 7. Roman Kutner
 8. Malena Maja Kwiatkowska
 9. Antonina Anna Majewska
 10. Maya Mikhayevich
 11. Emma Aurelia Nendwich
 12. Aleksandra Oknińska
 13. Aleksandra Rucińska
 14. Julia Sawa
 15. Alisa Sazonova
 16. Mila Sot
 17. Alicja Stefańska
 18. Kalina Szydlak
 19. Cecylia Rita Tyzo
 20. Antonina Ewa Urbańska
 21. Małgorzata Wasilka
 22. Pola Wichłacz
 23. Oliwier Stanisław Zientarski
 24. Olivia Alina Zyga

 Próg kwalifikacyjny kandydata do podjęcia nauki w kl. I OSB
im. Romana Turczynowicza wynosi 10 punktów przy minimum 4 punktach za I część badania przydatności

DO KLASY II OSB 

 1. Milena Aleksandra Gaza
 2. Malwina Rautenstrauch-Zygmunt

 DO KLASY III OSB 

 1. Natasza Kucharska
 2. Jan Kwaśniewski

 DO KLASY IX OSB 

     1. Kasper Jakub Górczak

 Próg kwalifikacyjny kandydata do podjęcia nauki w klasach starszych OSB im. Romana Turczynowicza wynosi 10 punktów przy minimum 4 punktach za I część badania przydatności

UWAGA!

Warunkiem przyjęcia do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza jest dostarczenie niżej wymienionych dokumentów do sekretariatu szkoły, do dnia 10 lipca 2020r.

 • kopia świadectwa ukończenia klasy III (lub odpowiedniej)
 • kopia odpisu aktu urodzenia
 • karta zdrowia – oryginał
 • 2 fotografie do legitymacji

Jednocześnie informujemy, że dnia 27 sierpnia 2020r. (czwartek) o godzinie 15.00 odbędą się dla uczniów i rodziców kandydatów przyjętych do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza na rok szkolny 2020/2021:

 • zebranie organizacyjno – informacyjne w auli na I piętrze
 • spacer po szkole

Jak nigdy nie możemy doczekać się spotkania z Wami i rozpoczęcia zajęć w salach baletowych

Najczęściej zadawane pytania

Żeby stać się naszym uczniem trzeba po pierwsze dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (szczególną uwagę prosimy zwrócić na zaświadczenie od lekarza ortopedy). Następnie należy przyjść do szkoły w dniu tzw. badania przydatności, które polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej oraz stanąć przed Komisją złożoną z naszych nauczycieli. Jeśli wynik badania będzie pomyślny, nazwisko kandydata znajdzie się na liście nowoprzyjętych uczniów. Więcej informacji polecamy szukać w procedurze rekrutacji.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/21 został wydłużony i upływa 19 czerwca 2020 r. Dokumenty można wysłać e-mailowo na adres sekretariat@baletowa.pl. .

Najbliższa rekrutacja do klasy I odbędzie się 29 czerwca 2020 r., a egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych 30 czerwca 2020 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy I i wyższych na rok szkolny 2020/2021 wygląda następująco:

29.06.2020 (poniedziałek) godzina 10.00

Rekrutacja do klasy I.

Kandydaci zostali podzieleni na grupy.

Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą telefoniczną.

30.06.2020 (wtorek)

Rekrutacja do klas starszych:

do klas II i III o godzinie 10.00

do klas IV i V o godzinie 11.15

do klas VI i VII o godzinie 12.30

O przyjęcie do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy nie więcej niż 10 lat, a w kolejnym roku szkolnym będzie mógł kontynuować naukę w klasie IV szkoły podstawowej, odpowiednio w klasie I szkoły baletowej.

Tak, jest to możliwe po przystąpieniu do egzaminu kwalifikacyjnego. Ma on na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydatów odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której chcą zostać przyjęci. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w procedurze rekrutacji.

Egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych odbędą się 30 czerwca 2020 r. (wtorek): do klas III i IV o godzinie 10.00 do klas V i VI o godzinie 11.15 do klas VII i VIII o godzinie 12.30

Szkoła przestrzega wszystkich wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną podczas rekrutacji obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- w rekrutacji może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

- w rekrutacji nie może wziąć udziału osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

- w przypadku rekrutacji do klas I - V OSB dopuszcza się wejście do holu Szkoły kandydata wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym

- wszystkie osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły oraz zakrycia ust i nosa

- w przypadku rekrutacji do klas starszych (VI – VIII), w Szkole może przybywać tylko sam kandydat

- kandydaci uczestniczą w egzaminach i badaniu przydatności bez maseczek. Zaleca się jednak noszenie ich na terenie szkoły przed i po przystąpieniu do egzaminu lub badania przydatności. Zdjęcie maseczki jest dozwolone przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdujących się w szkole.

- kandydaci i rodzice/opiekunowie prawni nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek

Lista kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w OSB zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzania egzaminu i podana do publicznej wiadomości. Lista wywieszona zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły.

W pobliżu szkoły, na ulicy Miodowej, znajduje się Bursa Szkolnictwa Artystycznego, w której mieszkają uczniowie pochodzący z innych miejscowości.

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Podczas badania przydatności kandydat powinni nosić taki strój, żeby nasi nauczyciele mogli dokładnie obejrzeć jego sylwetkę. Co ważne, dziewczynki powinny mieć spięte włosy, aby odsłonić czoło i kark.

Kandydaci uczestniczą w egzaminach i badaniu przydatności bez maseczek. Zaleca się jednak noszenie ich na terenie szkoły przed i po przystąpieniu do egzaminu lub badania przydatności. Zdjęcie maseczki jest dozwolone przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdujących się w szkole.

Nauka w naszej szkole trwa 9 lat i obejmuje przedmioty artystyczne oraz kształcenie ogólne w zakresie wszystkich przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej (od klasy IV) oraz liceum. W toku nauki uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego. Przez cały okres edukacji uczą się ponadto języka angielskiego i francuskiego. Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny, a na różnych etapach nauki towarzyszą mu taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające. Uzupełnieniem kształcenia artystycznego jest nauka przedmiotów teoretycznych, takich jak: rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca. Na zakończenie edukacji uczniowie zdają zawodowy egzamin dyplomowy.

Przykładamy ogromną wagę do wszechstronnego przygotowania w zakresie technik tanecznych, dlatego nasi uczniowie już od najmłodszych lat mają kontakt ze sceną i publicznością. W ramach edukacji uczestniczą w rozmaitych koncertach, spektaklach i wydarzeniach artystycznych, które odbywają się na terenie szkoły oraz poza nią. Szczególnym wyróżnieniem dla uczniów jest udział w spektaklach baletowych u boku tancerzy Polskiego Baletu Narodowego na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Uzyskanie dyplomu zawodowego tancerza otwiera przed naszymi absolwentami możliwość ubiegania się o zatrudnienie w profesjonalnych zespołach tanecznych i baletowych, a tym samym do występowania na scenach teatrów muzycznych i operowanych w Polsce oraz za granicą. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą też kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów, w tym na studiach kierunkowych, takich jak choreografia czy pedagogika baletu.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do klasy 1

 

Zapraszamy na zajęcia kursu przygotowawczego dla kandydatów do klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej prowadzone przez Studio Taneczno-Aktorskie działające przy naszej Szkole.
Zapraszamy na zapisy od 1 września 2019r.!

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 16.00-20.00: (22) 827 25 92 lub 602 629 134
Kontakt mailowy: studiosta@wp.pl