Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny
2020/2021

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia można dostarczyć w późniejszym terminie, najpóźniej do 25 września 2020 r.

Najczęściej zadawane pytania

Żeby stać się naszym uczniem trzeba po pierwsze dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (szczególną uwagę prosimy zwrócić na zaświadczenie od lekarza ortopedy). Następnie należy przyjść do szkoły w dniu tzw. badania przydatności, które polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej oraz stanąć przed Komisją złożoną z naszych nauczycieli. Jeśli wynik badania będzie pomyślny, nazwisko kandydata znajdzie się na liście nowoprzyjętych uczniów. Więcej informacji polecamy szukać w procedurze rekrutacji.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/21 został wydłużony i upływa 19 czerwca 2020 r. Dokumenty można wysłać e-mailowo na adres sekretariat@baletowa.pl. .

Najbliższa rekrutacja do klasy I odbędzie się 29 czerwca 2020 r., a egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych 30 czerwca 2020 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy I i wyższych na rok szkolny 2020/2021 wygląda następująco:

29.06.2020 (poniedziałek) godzina 10.00

Rekrutacja do klasy I.

Kandydaci zostali podzieleni na grupy.

Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą telefoniczną.

30.06.2020 (wtorek)

Rekrutacja do klas starszych:

do klas II i III o godzinie 10.00

do klas IV i V o godzinie 11.15

do klas VI i VII o godzinie 12.30

O przyjęcie do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy nie więcej niż 10 lat, a w kolejnym roku szkolnym będzie mógł kontynuować naukę w klasie IV szkoły podstawowej, odpowiednio w klasie I szkoły baletowej.

Tak, jest to możliwe po przystąpieniu do egzaminu kwalifikacyjnego. Ma on na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydatów odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której chcą zostać przyjęci. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w procedurze rekrutacji.

Egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych odbędą się 30 czerwca 2020 r. (wtorek): do klas III i IV o godzinie 10.00 do klas V i VI o godzinie 11.15 do klas VII i VIII o godzinie 12.30

Szkoła przestrzega wszystkich wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną podczas rekrutacji obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- w rekrutacji może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

- w rekrutacji nie może wziąć udziału osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

- w przypadku rekrutacji do klas I - V OSB dopuszcza się wejście do holu Szkoły kandydata wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym

- wszystkie osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły oraz zakrycia ust i nosa

- w przypadku rekrutacji do klas starszych (VI – VIII), w Szkole może przybywać tylko sam kandydat

- kandydaci uczestniczą w egzaminach i badaniu przydatności bez maseczek. Zaleca się jednak noszenie ich na terenie szkoły przed i po przystąpieniu do egzaminu lub badania przydatności. Zdjęcie maseczki jest dozwolone przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdujących się w szkole.

- kandydaci i rodzice/opiekunowie prawni nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek

Lista kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w OSB zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzania egzaminu i podana do publicznej wiadomości. Lista wywieszona zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły.

W pobliżu szkoły, na ulicy Miodowej, znajduje się Bursa Szkolnictwa Artystycznego, w której mieszkają uczniowie pochodzący z innych miejscowości.

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Podczas badania przydatności kandydat powinni nosić taki strój, żeby nasi nauczyciele mogli dokładnie obejrzeć jego sylwetkę. Co ważne, dziewczynki powinny mieć spięte włosy, aby odsłonić czoło i kark.

Kandydaci uczestniczą w egzaminach i badaniu przydatności bez maseczek. Zaleca się jednak noszenie ich na terenie szkoły przed i po przystąpieniu do egzaminu lub badania przydatności. Zdjęcie maseczki jest dozwolone przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdujących się w szkole.

Nauka w naszej szkole trwa 9 lat i obejmuje przedmioty artystyczne oraz kształcenie ogólne w zakresie wszystkich przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej (od klasy IV) oraz liceum. W toku nauki uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego. Przez cały okres edukacji uczą się ponadto języka angielskiego i francuskiego. Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny, a na różnych etapach nauki towarzyszą mu taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające. Uzupełnieniem kształcenia artystycznego jest nauka przedmiotów teoretycznych, takich jak: rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca. Na zakończenie edukacji uczniowie zdają zawodowy egzamin dyplomowy.

Przykładamy ogromną wagę do wszechstronnego przygotowania w zakresie technik tanecznych, dlatego nasi uczniowie już od najmłodszych lat mają kontakt ze sceną i publicznością. W ramach edukacji uczestniczą w rozmaitych koncertach, spektaklach i wydarzeniach artystycznych, które odbywają się na terenie szkoły oraz poza nią. Szczególnym wyróżnieniem dla uczniów jest udział w spektaklach baletowych u boku tancerzy Polskiego Baletu Narodowego na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Uzyskanie dyplomu zawodowego tancerza otwiera przed naszymi absolwentami możliwość ubiegania się o zatrudnienie w profesjonalnych zespołach tanecznych i baletowych, a tym samym do występowania na scenach teatrów muzycznych i operowanych w Polsce oraz za granicą. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą też kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów, w tym na studiach kierunkowych, takich jak choreografia czy pedagogika baletu.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do klasy 1

 

Zapraszamy na zajęcia kursu przygotowawczego dla kandydatów do klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej prowadzone przez Studio Taneczno-Aktorskie działające przy naszej Szkole.
Zapraszamy na zapisy od 1 września 2020r.!

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 16.00-20.00: (22) 827 25 92 lub 602 629 134
Kontakt mailowy: studiosta@wp.pl