Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny
2021/2022

Badanie przydatności do podjęcia nauki
w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej
im. R. Turczynowicza w klasie pierwszej odbędzie się w dniu
      17 kwietnia 2021 r. (sobota)
            godz. 10.00 – 13.00

Egzamin kwalifikacyjny do klasy II odbędzie się w dniu
         17 kwietnia 2021 r. (sobota)
               godz.  13.30 – 14.30

Egzamin kwalifikacyjny do klas starszych odbędzie się w dniu
          22 kwietnia 2021 r. (czwartek)

 • do klas III i IV o godzinie 13.30
 • do klas V i VI o godzinie 14.15
 • do klas VII i VIII o godzinie 15.00

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju, OSB zastrzega możliwość wprowadzania zmian terminów i warunków przyjęć.

Informacje

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. ustala się

 • – kandydaci zostaną podzieleni na grupy
 • – informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą telefoniczną
 • – w rekrutacji może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • – w rekrutacji nie może wziąć udziału osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama
     jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
 • – w przypadku rekrutacji do klas I – V OSB dopuszcza się wejście do holu Szkoły kandydata wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym
 • – wszystkie osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu
     do Szkoły oraz zakrycia ust i nosa
 • – w przypadku rekrutacji do klas starszych (VI – VIII), w Szkole może przybywać tylko sam kandydat
 • – wszyscy kandydaci (wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) oczekujący na wejście do Szkoły albo sali, muszą zachować odpowiedni odstęp
     (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos
 • – zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły
 • – podczas rekrutacji dozwolone jest zdjęcie maseczki przez kandydata, przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą
     z osób znajdującą się w sali
 • – kandydaci i rodzice/opiekunowie prawni nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
     maskotek

Najczęściej zadawane pytania

Żeby stać się naszym uczniem trzeba po pierwsze dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami (szczególną uwagę prosimy zwrócić na zaświadczenie od lekarza ortopedy). Następnie należy przyjść do szkoły w dniu tzw. badania przydatności, które polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej oraz stanąć przed Komisją złożoną z naszych nauczycieli. Jeśli wynik badania będzie pomyślny, nazwisko kandydata znajdzie się na liście nowoprzyjętych uczniów. Więcej informacji polecamy szukać w procedurze rekrutacji.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022 upływa w dniu 2 kwietnia 2021 r. Dokumenty można wysłać e-mailowo na adres sekretariat@baletowa.pl

Najbliższa rekrutacja do klasy I odbędzie się 17 kwietnia 2021 r., a egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych w dniach 19 - 23 kwietnia 2021 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy I i wyższych na rok szkolny 2021/2022 zostanie podany w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Kandydaci zostaną podzieleni na grupy.

Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą telefoniczną.

O przyjęcie do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy nie więcej niż 10 lat, a w kolejnym roku szkolnym będzie mógł kontynuować naukę w klasie IV szkoły podstawowej, odpowiednio w klasie I szkoły baletowej.

Tak, jest to możliwe po przystąpieniu do egzaminu kwalifikacyjnego. Ma on na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydatów odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w klasie, do której chcą zostać przyjęci. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w procedurze rekrutacji.

Egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych odbędą się w dniach 19 - 23 kwietnia 2021 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klas wyższych na rok szkolny 2021/2022 zostanie podany w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Szkoła przestrzega wszystkich wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną podczas rekrutacji obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- w rekrutacji może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

- w rekrutacji nie może wziąć udziału osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

- w przypadku rekrutacji do klas I - V OSB dopuszcza się wejście do holu Szkoły kandydata wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym

- wszystkie osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły oraz zakrycia ust i nosa

- w przypadku rekrutacji do klas starszych (VI – VIII), w Szkole może przybywać tylko sam kandydat

- kandydaci uczestniczą w egzaminach i badaniu przydatności bez maseczek. Zaleca się jednak noszenie ich na terenie szkoły przed i po przystąpieniu do egzaminu lub badania przydatności. Zdjęcie maseczki jest dozwolone przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdujących się w szkole.

- kandydaci i rodzice/opiekunowie prawni nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek

Lista kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w OSB zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzania egzaminu i podana do publicznej wiadomości. Lista wywieszona zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana na stronie internetowej szkoły.

W pobliżu szkoły, na ulicy Miodowej, znajduje się Bursa Szkolnictwa Artystycznego, w której mieszkają uczniowie pochodzący z innych miejscowości.

Nauka dla obywateli Unii Europejskiej w naszej szkole jest bezpłatna.

Osoby spoza Unii Europejskiej objęte są odrębnymi przepisami

Podczas badania przydatności kandydat powinni nosić taki strój, żeby nasi nauczyciele mogli dokładnie obejrzeć jego sylwetkę. Co ważne, dziewczynki powinny mieć spięte włosy, aby odsłonić czoło i kark.

Kandydaci uczestniczą w egzaminach i badaniu przydatności bez maseczek. Zaleca się jednak noszenie ich na terenie szkoły przed i po przystąpieniu do egzaminu lub badania przydatności. Zdjęcie maseczki jest dozwolone przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdujących się w szkole.

Nauka w naszej szkole trwa 9 lat i obejmuje przedmioty artystyczne oraz kształcenie ogólne w zakresie wszystkich przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej (od klasy IV) oraz liceum. W toku nauki uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnego. Przez cały okres edukacji uczą się ponadto języka angielskiego i francuskiego. Głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny, a na różnych etapach nauki towarzyszą mu taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające. Uzupełnieniem kształcenia artystycznego jest nauka przedmiotów teoretycznych, takich jak: rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca. Na zakończenie edukacji uczniowie zdają zawodowy egzamin dyplomowy.

Przykładamy ogromną wagę do wszechstronnego przygotowania w zakresie technik tanecznych, dlatego nasi uczniowie już od najmłodszych lat mają kontakt ze sceną i publicznością. W ramach edukacji uczestniczą w rozmaitych koncertach, spektaklach i wydarzeniach artystycznych, które odbywają się na terenie szkoły oraz poza nią. Szczególnym wyróżnieniem dla uczniów jest udział w spektaklach baletowych u boku tancerzy Polskiego Baletu Narodowego na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Uzyskanie dyplomu zawodowego tancerza otwiera przed naszymi absolwentami możliwość ubiegania się o zatrudnienie w profesjonalnych zespołach tanecznych i baletowych, a tym samym do występowania na scenach teatrów muzycznych i operowanych w Polsce oraz za granicą. Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą też kontynuować naukę na dowolnie wybranym kierunku studiów, w tym na studiach kierunkowych, takich jak choreografia czy pedagogika baletu.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do klasy 1

 

Zapraszamy na zajęcia kursu przygotowawczego dla kandydatów do klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej prowadzone przez Studio Taneczno-Aktorskie działające przy naszej Szkole.
Zapraszamy na zapisy od 1 września 2020r.!

 

Kontakt telefoniczny w godzinach 16.00-20.00: (22) 827 25 92 lub 602 629 134
Kontakt mailowy: studiosta@wp.pl