Nowe terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Z uwagi na panująca sytuację epidemiologiczną rekrutacja do OSB na rok szkolny 2020/21 nie mogła odbyć się w pierwotnie zaplanowanym czasie. Z radością informujemy, że znamy już nowe terminy.  Najbliższa rekrutacja do klasy I odbędzie się 29 czerwca, natomiast egzaminy kwalifikacyjne do klas starszych 30 czerwca 2020 r. Termin składania wniosków rekrutacyjnych upływa 19 czerwca 2020 r.

 

Harmonogram rekrutacji

 

29.06.2020 (poniedziałek) godzina 10.00

Rekrutacja do klasy I.

Kandydaci zostali podzieleni na grupy.

Informacja o przydziale do poszczególnych grup zostanie przekazana indywidualnie drogą telefoniczną.

 

30.06.2020 (wtorek)

Rekrutacja do klas starszych:

do klas II i III o godzinie 10.00

do klas IV i V o godzinie 11.15

do klas VI, VII i VIII o godzinie 12.30

 

Zasady bezpieczeństwa

 

Nasza szkoła przestrzega wszystkich wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. W trosce o bezpieczeństwo kandydatów podczas rekrutacji będą obowiązywały następujące zasady:

 

1. w rekrutacji może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

2. w rekrutacji nie może wziąć udziału osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

3. w przypadku rekrutacji do klas I – V OSB dopuszcza się wejście do holu Szkoły kandydata wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym

4. wszystkie osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Szkoły oraz zakrycia ust i nosa

5. w przypadku rekrutacji do klas starszych (VI – VIII), w Szkole może przybywać tylko sam kandydat

6. kandydaci uczestniczą w egzaminach i badaniu przydatności bez maseczek. Zaleca się jednak noszenie ich na terenie szkoły przed i po przystąpieniu do egzaminu lub badania przydatności. Zdjęcie maseczki jest dozwolone przy zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy każdą z osób znajdujących się w szkole.

7. kandydaci i rodzice/opiekunowie prawni nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły można wysyłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@baletowa.pl do 19 czerwca 2020 r. Przypominamy też, że z uwagi na wyjątkową sytuację i utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, w tym roku kandydaci na uczniów OSB nie muszą dołączać do wniosku rekrutacyjnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie „tancerz”, wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej. Taki dokument będzie można dostarczyć w innym terminie, najpóźniej do 25 września 2020 r.

 

Szczegółowe informacje oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce „Rekrutacja”. W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem rekrutacji, prosimy o kontakt z sekretariatem.